...

Kiratha Ashtakam Ayyappa Song Lyrics,కిరాత అష్టకం  అయ్యప్ప పాట లిరిక్స్

Kiratha Ashtakam Ayyappa Song Lyrics Lyrics కిరాత అష్టకం  అయ్యప్ప పాట లిరిక్స్ – Kiratha Ashtakam  Ayyappa Song Lyrics కిరాత అష్టకం  అయ్యప్ప పాట లిరిక్స్


Kiratha Ashtakam” Ayyappa Song Lyrics


 


Lyrics

Kiratha Ashtakam or Kirathashtakam is the mantra devoted to Master Kiratha or Kirathamurthy. Kirata is the child of Ruler Shiva and Goddess Parvathi devi, when they took type of trackers. Get Sri Kiratha Ashtakam in Telugu Pdf Verses here and serenade it with dedication for the finesse of Ruler Kiratha or Master Ayyappa.

Kiratha Ashtakam in Telugu – శ్రీ కిరాతాష్టకం

అస్య శ్రీకిరాతశస్తుర్మహామంత్రస్య రేమంత ఋషిః దేవీ గాయత్రీ ఛందః శ్రీ కిరాత శాస్తా దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీ కిరాత శస్తు ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః

ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |

ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |

ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః

ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |

ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |

ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |

ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |

ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |

ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం |

కోదండం సశరం భుజేన భుజగేంద్రభోగా భాసావహన్

వామేనచ్ఛురికాం విభక్షలనే పక్షేణ దక్షేణ చ |

కాంత్యా నిర్జిత నీరదః పురభిదః క్రీడన్కిరాతాకృతే

పుత్రోస్మాకమనల్ప నిర్మలయా చ నిర్మాతు శర్మానిశమ్ ||

శ్రీ కిరాతాష్టకం స్తోత్రం |

ప్రత్యర్థివ్రాతవక్షఃస్థలరుధిరసురాపానమత్తా పృషత్కం

చాపే సంధాయ తిష్ఠన్ హృదయసరసిజే మామకే తాపహం తమ్ |

పింఛోత్తంసః శరణ్యః పశుపతితనయో నీరదాభః ప్రసన్నో

దేవః పాయాదపాయాచ్ఛబరవపురసౌ సావధానః సదా నః || ౧ ||

ఆఖేటాయ వనేచరస్య గిరిజాసక్తస్య శంభోః సుతః

త్రాతుం యో భువనం పురా సమజని ఖ్యాతః కిరాతాకృతిః |

కోదండక్షురికాధరో ఘనరవః పింఛావతంసోజ్జ్వలః

స త్వం మామవ సర్వదా రిపుగణత్రస్తం దయావారిధే || ౨ ||

యో మాం పీడయతి ప్రసహ్య సతతం దేహీత్యనన్యాశ్రయం

భిత్వా తస్య రిపోరురః క్షురికయా శాతాగ్రయా దుర్మతేః |

దేవ త్వత్కరపంకజోల్లసితయా శ్రీమత్కిరాతాకృతేః

తత్ప్రాణాన్వితరాంతకాయ భగవన్ కాలారిపుత్రాంజసా || ౩ ||

విద్ధో మర్మసు దుర్వచోభిరసతాం సంతప్తశల్యోపమైః

దృప్తానాం ద్విషతామశాంతమనసాం ఖిన్నోఽస్మి యావద్భృశమ్ |

తావత్త్వం క్షురికాశరాసనధరశ్చిత్తే మమావిర్భవన్

స్వామిన్ దేవ కిరాతరూప శమయ ప్రత్యర్థిగర్వం క్షణాత్ || ౪ ||

హర్తుం విత్తమధర్మతో మమ రతాశ్చోరాశ్చ యే దుర్జనా-

-స్తేషాం మర్మసు తాడయాశు విశిఖైస్త్వత్కార్ముకాన్నిఃసృతైః |

శాస్తారం ద్విషతాం కిరాతవపుషం సర్వార్థదం త్వామృతే

పశ్యామ్యత్ర పురారిపుత్ర శరణం నాన్యం ప్రపన్నోఽస్మ్యహమ్ || ౫ ||

యక్షః ప్రేతపిశాచభూతనివహాః దుఃఖప్రదా భీషణాః

బాధంతే నరశోణితోత్సుకధియో యే మాం రిపుప్రేరితాః |

చాపజ్యానినదైస్త్వమీశ సకలాన్ సంహృత్య దుష్టగ్రహాన్

గౌరీశాత్మజ దైవతేశ్వర కిరాతాకార సంరక్ష మామ్ || ౬ ||

దోగ్ధుం యే నిరతాస్త్వమద్య పదపద్మైకాంతభక్తాయ మే

మాయాచ్ఛన్నకలేబరాశ్రువిషదానాద్యైః సదా కర్మభిః |

వశ్యస్తంభనమారణాదికుశలప్రారంభదక్షానరీన్

దుష్టాన్ సంహర దేవదేవ శబరాకార త్రిలోకేశ్వర || ౭ ||

తన్వా వా మనసా గిరాపి సతతం దోషం చికీర్షత్యలం

త్వత్పాదప్రణతస్య నిరపరాధస్యాపి యే మానవాః |

సర్వాన్ సంహర తాన్ గిరీశసుత మే తాపత్రయౌఘానపి

త్వామేకం శబరాకృతే భయహరం నాథం ప్రపన్నోఽస్మ్యహమ్ || ౮ ||

క్లిష్టో రాజభటైస్తదాపి పరిభూతోఽహం కులైర్వైరిభి-

-శ్చాన్యైర్ఘోరతరైర్విపజ్జలనిధౌ మగ్నోఽస్మి దుఃఖాతురమ్ |

హా హా కింకరవై విభో శబరవేషం త్వామభీష్టార్థదం

వందేఽహం పరదైవతం కురు కృపానాథార్తబంధో మయి || ౯ ||

స్తోత్రం యః ప్రజపేత్ ప్రశాంతకరణైర్నిత్యం కిరాతాష్టకం

స క్షిప్రం వశగాన్ కరోతి నృపతీనాబద్ధవైరానపి |

సంహృత్యాత్మవిరోధినః ఖిలజనాన్ దుష్టగ్రహానప్యసౌ

యాత్యంతే యమదూతభీతిరహితో దివ్యాం గతిం శాశ్వతీమ్ || ౧౦ ||

ఇతి శ్రీ కిరాతాష్టకం |

 

 

Kiratha Ashtakam” Ayyappa Song Lyrics Watch Video

Leave a Comment

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.