నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్

నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్


 


 

నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్
నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్
నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్
నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్

Lyrics

నేను నిజమైతే నా స్వామ నిజమౌనా

నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా

నా ఆత్మ నిజమైతే పరమాత్మ నీవేగా                ||నేను నిజమైతే||

ఆవువంటివాడు నేనైతే – పాలవంటివాడు నా స్వామియే

ఆవుకు రంగులు ఉన్నవిగాని – పాలకు రంగులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||

జాతివంటివాడు నేనైతే – నీతివంటివాడు నా స్వామియే

జాతికి కులములు ఉన్నవిగాని – నీతికి జాతులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||

పూలవంటివాడు నేనైతే – పూజవంటివాడు నా స్వామియే

పూలకు రంగులు ఉన్నవిగాని – పూజకు రంగులు లేవుగా ||నేను నిజమైతే||

చెరుకువంటివాడు నేనైతే – తీపివంటివాడు నా స్వామియే

చెరుకుకు గనుపులు ఉన్నవిగాని – తీపికి గనుపులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||

ఏరువంటివాడు నేనైతే – నీరువంటివాడు నా స్వామియే

ఏరుకు వంపులు ఉన్నవిగాని – నీరుకు వంపులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||

భజనవంటివాడు నేనైతే – భక్తివంటివాడు నా స్వామియే

భజనకు వంతులు ఉన్నవిగాని – భక్తికి వంతులు లేవుగా     ||నేను నిజమైతే||

 

 

నేనే నిజమైతే నా స్వామి నిజమౌనా అయ్యప్ప లిరిక్స్ Watch Video

Leave a Comment