అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా Lyrics – అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్


అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్


 

అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్
అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్
అది గదిగో శబరి మలా
అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్

Lyrics

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా

అది గదిగో పళణి మలా – అయ్యప్ప సోదరుడు ఉన్న మలా

శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప శరణ మయ్యప్ప స్వామియే

స్వామియే అయ్యపా – అయ్యప్పా స్వామియె

అదిగదిగో శబరిమల – శివకేశవులు ఉన్నమల

ఉన్నవారిని లేనివారిని తేడలేనిది శబరిమల

కులమొ మతమొ, జాతి భేదము తేడలేనిది శబరిమల    ||శరణమయ్యప్ప||

అదిగదిగో పళనిమల శివపార్వతుల ఉన్నమల

కైలాసం వైకుంఠం కలసిఉన్నది శబరిమల

ఈశ్వర హృదయం మాధవనిలయం కలిసిఉన్నది శబరిమల  ||శరణమ||

అదిగదిగో పంపానది, దక్షిణభారత గంగానది

ఈశ్వర కేశవ నందునందుని పాదముకడిగిన పుణ్యనది

అదిగదిగో శబరి పీఠం భక్తజనులకిది ముక్తిపీఠం

శబరిఎంగిలి ఆరగించిన రాముడు నడిచిన పుణ్యస్ధలం

అదిగదిగో కాంతమల అక్కడ వెలువడును మకరజ్యోతి

హరిహర పుత్రుడు అయ్యప్ప స్వామికి హారతి ఇచ్చేదీపమది  ||శరణమ||

 

 

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా Watch Video

 

Leave a Comment