కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్

కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్     అయ్యప్ప లిరిక్స్ కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్ అయ్యప్ప లిరిక్స్ కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్ అయ్యప్ప లిరిక్స్ కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్ అయ్యప్ప లిరిక్స్ కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics కనివిని ఎరుగుని ఘనయోగం కనివిని ఎరుగని ఘనయోగం జగము ఎరుగని జపమంత్రం ఇంద్రియములచే తలవంచి ఇరుముడినే … Read more

kondalo koluvunna konda devara ayyappa song lyrics,కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్

కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్   ayyappa song lyrics కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్ ayyappa song lyrics kondalo koluvunna konda devara ayyappa song lyrics ayyappa song lyrics ayyappa song lyrics కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics కొండల్లో కొలువున్న కొండదేవరా అయ్యప్ప లిరిక్స్  kondalo koluvunna konda devara ayyappa song lyrics పల్లవి … Read more

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా Lyrics – అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్   అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ … Read more

Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics,శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్

శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్   Ayyappa Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Ayyappa Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Ayyappa Lyrics Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics Ayyappa Lyrics Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది పల్లవి :     శభరిమలై నౌకా … Read more

Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం అయ్యప్పా లిరిక్స్

భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా Lyrics –   Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics   Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా అయ్యప్పా Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics Song అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా లిరిక్స్ శరణం … Read more