అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి

అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి Lyrics – అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి   అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి అయ్యప్ప స్వామి అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి Lyrics అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే అయ్యప్ప స్వామినీ చూడాలంటే కొండకు వెళ్ళాలి … Read more

కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా అయ్యప్ప లిరిక్స్

 కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా Lyrics –  కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా     అయ్యప్పా Lyrics  కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా అయ్యప్పా Lyrics  కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా అయ్యప్పా Lyrics  కొండవాడు మా అయ్యప్పా జాలి గుండె వాడు మా అయ్యప్పా అయ్యప్పా Lyricsr  కొండవాడు మా అయ్యప్పా … Read more

Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics,శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్

శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Lyrics – శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్   Ayyappa Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Ayyappa Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది అయ్యప్ప లిరిక్స్ Ayyappa Lyrics Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics Ayyappa Lyrics Sabarimala Nouka Sagipothundi Ayyappa Lyrics Lyrics శబరిమలై నౌక సాగీ పోతున్నది పల్లవి :     శభరిమలై నౌకా … Read more

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్

అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా Lyrics – అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్   అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ అది గదిగో శబరి మలా అది గదిగో శబరి మలా – అయ్యప్పస్వామి ఉన్న మలా లిరిక్స్ … Read more

Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం అయ్యప్పా లిరిక్స్

భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా Lyrics –   Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics   Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా అయ్యప్పా Bhagavan Saranam Bhagawat Saranam Ayyappa Lyrics Song అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా భగవాన్‌ శరణం భగవతి శరణం శరణం శరణం అయ్యప్పా లిరిక్స్ శరణం … Read more