Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie,సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ Lyrics – Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie

 

Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie
Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie
సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ
Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie

Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ

పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాధ

పారాయణతో సకల జనులకి భారాలను తొలగించే గాధ

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ

షిరిడి గ్రామములో ఒక బాలుని రూపములో

వేపచెట్టు కింద వేదాంతిగా కనిపించాడు

తన వెలుగును ప్రసరించాడు

పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం

పగలు రేయి ధ్యానం పరమాత్మునిలో లీనం

ఆనందమే ఆహారం చేదు చెట్టు నీడయే గురు పీఠం

ఎండకు వానకు కృంగకు ఈ చెట్టు క్రిందనే ఉండకు

సాయి సాయి రా మసీదుకు అని మహల్సాపతి పిలుపుకు

మసీదుకు మారెను సాయి

అదే అయినది ద్వారకామయి

అక్కడ అందరూ భాయి భాయి

బాబా భోదల నిలయమదోయి

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

మధుర మధుర మహిమాన్విత భోద సాయి ప్రేమ సుధ

ఖురాను బైబులు గీత ఒకటని కులమత భేదము వద్దనే

గాలివాన నొక క్షణమున ఆపే

ఉడికే అన్నము చేతితో కలిపే

రాతి గుండెలను గుడులను చేసె

నీటి దీపములను వెలిగించె

పచ్చి కుండలో నీటిని తెచ్చి పూలమొక్కలకు పోసి

నిండే వనమును పెంచి మధ్యలో అఖండ జ్యోతిని వెలిగించె

కప్పకు పాముకు స్నేహం కలిపే తల్లి భాషకు అర్దం తెలిపే

ఆర్తుల రోగాలను హరియించే

భక్తుల బాదలు తాను భరించే

ప్రేమ సహనం రెండు వైపులా ఉన్ననాడే గురుదక్షిణ అడిగే

మరణం జీవికి మార్పును తెలిపే

మరణించి తను మరలా బ్రతికె

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

నీదని నాదని అనుకోవద్దనె

ధునిలో ఊది విభూదిగనిచ్చె

భక్తి వెల్లువలు జయ జయ ఘోషలు చావడి ఉత్సవమై సాగగా

కంకడ హారతులందుకొని కలిపాపాలను కడుగగా

సకల దేవతా స్వరూపుడై వేదశాస్త్రములకతీతుడై

సద్గురువై జగద్గురువై

సత్యం చాటే దత్తాత్రేయుడై భక్తుని ప్రాణం రక్షించుటకై

జీవన సహచరి అని చాటిన తన ఇటుక రాయి తృటిలో పగులగా

పరిపూర్ణుడై గురుపౌర్ణమై

భక్తుల మనసులో చిరంజీవియై శరీర సేవాలంగన చేసి

దేహము విడిచెను సాయి

సమాధి అయ్యెను సాయి

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం సాయిరాం

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకా

శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాధ మహారాజ్

Sirula Nosage Telugu Song Lyrics Devullu Movie

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ

The story of Sirulunosagi Sukhashantulu Situku Shirdi Sai

Mathura Mathura Glorious Bhoda Sai Prema Sudha

The story of Sirulunosagi Sukhashantulu Situku Shirdi Sai

Mathura Mathura Glorious Bhoda Sai Prema Sudha

A poem that removes the burdens of all people with recitation

A poem that removes the burdens of all people with recitation

The story of Sirulunosagi Sukhashantulu Situku Shirdi Sai

Mathura Mathura Glorious Bhoda Sai Prema Sudha

In the form of a boy in the village of Shirdi

He appeared as a theologian under a neem tree

He radiated his light

Pagalu Rayi meditation is immersion in the Supreme

Pagalu Rayi meditation is immersion in the Supreme

Joy is the food and the shade of the bitter tree is the seat of the Guru

Don’t stay under this tree in the sun or rain

To Mahalsapati’s call Sai Sai Ra Masjid

Sai moved to the mosque

The same is the door

Everyone there is bhai bhai

Baba Bhodala Nilayamadoi

The story of Sirulunosagi Sukhashantulu Situku Shirdi Sai

Mathura Mathura Glorious Bhoda Sai Prema Sudha

Qur’an and Bibles are one verse regardless of caste

The wind stopped for a moment

Boiled rice is mixed by hand

Make eggs with hearts of stone

Light the water lamps

Bring water in a green pot and pour it on the flowers

Raised a full forest and lit a huge flame in the middle

The mother tongue that connects the frog to the snake is the meaning of the language

Cures diseases of the kidneys

He bears the burdens of the devotees

Gurudakshina asks when love and tolerance are on both sides

Death marks a change in the living being

He dies and lives again

Sairam Sairam Sairam Sairam

Sairam Sairam Sairam Sairam

Sairam Sairam Sairam

Don’t think yours is mine

In Dhuni, Udi Vibhudiganichche

As the celebration of the Chavadi went on with outpourings of devotion and shouts of Jaya Jaya

Wash away the kalipapas by taking the garlands

All deities are in the form of Vedic scriptures

Sadguru and Jagadguru

To save the life of the devotee as Dattatreya who spread the truth

His brick stone, which he called a life partner, was narrowly cracked

Perfect and perfect

He became immortal in the mind of the devotees and served his body

Sai left the body

Sai was buried

Sairam Sairam Sairam Sairam

Sairam Sairam Sairam Sairam

Sairam Sairam Sairam Sairam

Akhilandakoti Brahmanda Nayaka

Sri Samartha Sadguru Sainadha Maharaj

 

 

సిరులునొసగి సుఖశాంతులు కూర్చును షిరిడీ సాయి కథ Watch Video

Leave a Comment